Lab

Colors

var(--fg)
rgb(var(--white))
N/A
rgb(var(--gray-50))
var(--gray-100)
rgb(var(--gray-100))
var(--gray-200)
rgb(var(--gray-200))
var(--gray-300)
rgb(var(--gray-300))
var(--gray-400)
rgb(var(--gray-400))
var(--gray-500)
rgb(var(--gray-500))
var(--gray-600)
rgb(var(--gray-600))
var(--gray-700)
rgb(var(--gray-700))
N/A
rgb(var(--gray-800))
N/A
rgb(var(--gray-900))
var(--bg)
rgb(var(--black))
N/A
rgb(var(--green-50))
N/A
rgb(var(--green-100))
N/A
rgb(var(--green-200))
N/A
rgb(var(--green-300))
N/A
rgb(var(--green-400))
var(--accent)
rgb(var(--green-400))
N/A
rgb(var(--green-500))
N/A
rgb(var(--green-700))
N/A
rgb(var(--green-800))
N/A
rgb(var(--green-900))