CPPM Manifestal: Ragnar Uustal SEIS, NÄITA END! / STAND, AND UNFOLD YOURSELF!

Pärast etendust on vestlus kunstnikuga, mida modereerib Eero Epner.

“Seis, näita end!” on lavastus, mis võtab William Shakespeare’i igihalja Hamleti tsitaadi “Olla või mitte olla - see on küsimus” ja uurib seda isiklikul tasandil, läbi kehalise teekonna. Sellest loomingulisest, higisest, maniakaalsest ja isiklikust protsessist kerkib välja vastulause: „Mis on mu keha - see on küsimus”.

Mu elu koosneb paratamatult pisiasjadest, iga päev.
Mis on mu keha?
Ma joon kohvi ja jätan iga kord suhkru lisamata.
Mis on mu keha?
Ma tangin autosse kütust alati samas tanklas
Mis on mu keha?
Ma loen sente, et oma kulutusi vähendada.
Mis on mu keha?
Ma venitan musta reedeni, et endale saapad osta.
Mis on mu keha?
Ma talletan infot – kui palju ma olen kulutanud hambaravile?
Mis on mu keha?
Ma kingin lilli. Ostan alati ühe roosi. Piisab ju.
Mis on mu keha?
Ma tean, et kulutan enamiku rahast alkoholile ja sigrettidele.
Mis on mu keha?

Keha seisab. See keha seisab liikumatult suurel tühjal laval. See liigub. See higistab. See tühjeneb kõigest. Mu maniakaalsetest nimekirjadest. Maniakaalsetest tabelitest. Maniakaalsetest dokumentidest. Maniakaalsetest kirjaridadest. Mu maniakaalsest Hamletist ja keha … mis otsib alternatiivset seletust kõigele olemasolevale.

Ragnar Uustal (1990) on Eesti näitleja. Ta lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli näitleja erialal, asus pärast lõpetamist tööle teatrisse NO99 ja töötas seal teatri sulgemiseni 2018. aasta sügisel. Praegu on Ragnar Uustal tagasi EMTAs, omandamas magistrikraadi kaasaegse etenduskunsti õppekaval (CPPM).

Oma lähenemises keskendub ta füüsilise keha ja selle erinevate tõlgendamisvormide vahelisele seosele. Tulipunktis on küsimus: missugusest hetkest saab füüsilisest pingutusest kristalliseerunud tähendus? Milliseid vorme võtab keha, et väljendada argist, ülevat ja banaalset – kui väikeselt või suurelt saame inimestena muunduda? Millistest infokildudest saab kokku panna ühte indiviidi ja kuidas meie keha nende kildude vahel pendeldab?

Viimati on ta osalenud teatri Total Studio (FIN) lavastuses “Dreams for Sale”, teatri Jalostamo2 (FIN) lavastuses “Ice Ice Baby” ning Peader Kirki ja Simona Gonella 99 tundi kestnud lavastuses „KUHU MINEK. Where do we go from here“ (CPPM, Kanuti Gildi Saal, Elektron.live).

Lavastaja ja etendaja: RAGNAR UUSTAL (EST)
Dramaturg: JARMO REHA (EST)
Kunstnik: LIISA MARIA LAI (Eesti Kunstiakadeemia)
Helikunstnik: MARKUS ROBAM (EST)
Valguskunstnik: ALEKSANDR MIRSON (EST, FLEX)

Aitäh: Eesti Kultuurkapital, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

In English

The performance is followed by an artist talk moderated by Eero Epner.

"Stand, and Unfold Yourself" is a performance that takes William Shakespeare's well-known Hamlet line "To be or not to be - that is the question" and investigates it on a personal level, through a physical journey. What comes out of it is resolved by an artistic process, the sweat and a manic, personal, repetitive counter utterance: “What is my body - that is the question”.

Inevitably, my life consists of small things, every day.
What is my body?
I drink coffee and, every time, I shun the sugar.
What is my body?
I refuel my car, every time at the same gas station.
What is my body?
I count every cent, I bring my spending down.
What is my body?
I linger for the next “Black Friday” to buy me boots.
What is my body?
I store information - how much have I spent on my teeth?
What is my body?
I give flowers. I always buy one rose. That's enough.
What is my body?
I know I spend most of my money on alcohol and cigarettes.
What is my body?

The body stands. This body stands still on a large empty stage. It moves. It sweats. It drains everything. My manic lists. Manic tables. Manic documentions. Manic written lines. My manic Hamlet and a body … that seeks an alternative explanation for all there is.

Ragnar Uustal (1990) is an Estonian actor. He graduated with BA in Acting from the Estonian Academy of Music and Theatre (EAMT) and immediately after school started working at internationally renowned Estonian company Theatre NO99 and stayed with the company until the theatre’s closing in autumn 2018. Currently, he is back at EAMT, obtaining an MA in Contemporary Physical Performance Making (CPPM).

In his approach, Ragnar focuses on the relationship between the physical body and its various interpretation forms. His research question would be: from what moment does physical exertion change into a crystallised meaning? What conditions does the body take to express the mundane, the sublime, and the banal - and how small or large can we transform as human beings? From which pieces of information can one individual be put together? How does our body commute between these pieces?

His recent projects include the Total Studio (FIN) production “Dreams for Sale”, theatre Jalostamo2 (FIN) production “Ice Ice Baby”, and Peader Kirk and Simona Gonella’s 99-hour production “Where do we go from here”(CPPM, Kanuti Guild Hall, elektron.live).

Director and Performer: RAGNAR UUSTAL (EST)
Dramaturg: JARMO REHA (EST)
Scenographer: LIISA MARIA LAI (Estonian Academy of Arts)
Sound Designer: MARKUS ROBAM (EST)
Lighting Designer: ALEKSANDR MIRSON (EST, FLEX)

Thank you: Eesti Kultuurkapital, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.